دوره های آموزشی

دوره های آموزش هیدرولیک صنعتی شامل:

  • هیدرولیک مقدماتی ( هزینه دوره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )
  • هیدرولیک پیشرفته ( هزینه دوره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال )
  • عناصر منطقی و تکنولوژی شیرهای کارتریجی ( هزینه دوره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال )
  • پمپهای دبی متغیر ( variable pumps ) ( هزینه دوره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )
  • پروپورشنال هیدرولیک ( هزینه دوره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

دوره های آموزش پنوماتیک

  • پنوماتیک مقدماتی ( هزینه دوره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )
  • پنوماتیک پیشرفته ( هزینه دوره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

دوره ها یک روزه و در محل مشتری برگزار می گردد. کل هزینه دوره ها قبل از برگزاری وصول خواهد شد.

شماره تلفن به منظور هماهنگی: ۰۹۱۲۷۸۵۸۲۸۸